Tình hình Công thương tháng 4 năm 2019


2019-05-06 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 4 ước đạt 362,1 tỷ đồng, tăng 9,1% so với tháng 3⁄2019, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh đạt 284,5 tỷ đồng tăng 9,85% với tháng 3/2019, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh đạt 77,6 tỷ đồng, tăng 6,59% so với tháng 3/2019, tăng 10,5%  so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 0,02 tỷ đồng, tăng 2 lần so với tháng 3/2019, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng 3/2019 và tăng 1,4% cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng 3/2019, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất và phân phối điện đạt 317,4 tỷ đồng, tăng 9,9% so với tháng 3/2019, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 3,4 tỷ đồng, tăng 3,03% so với tháng 3/2019, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè 350 tấn; Đá xây dựng 68.713 m3; điện phát ra 344,292  triệu Kwh; nước máy sản xuất 377.000m3; đá đen 3.000 viên; gạch xây dựng 5.962.000 viên; xi măng 830 tấn.

- Số xã có điện lưới Quốc gia đạt: 108/108 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia 90.726/96.965 hộ, đạt 93,6%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4/2019 ước đạt 492,32 tỷ đồng, tăng 1,64% so với tháng 3/2019, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 121 tỷ đồng; hàng may mặc 26 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 34 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 6 tỷ đồng; xăng dầu 75 tỷ đồng; điện tiêu dùng 27 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 4/2019 ước đạt 3,374 triệu USD, giảm 35,1% so với tháng 3/2019, giảm 65,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn:TT