Tình hình hoạt động Công Thương quý I, một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2019


2019-05-06 - Quý I năm 2019, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, sức mua của người dân tăng; hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) quý I năm 2019 ước đạt 899,97 tỷ đồng, bằng 14,1% kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 674,07 tỷ đồng, bằng 13,1% kế hoạch năm, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 225,86 tỷ đồng, bằng 18,1% kế hoạch năm, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,04 tỷ đồng, bằng 2,8% kế hoạch năm, giảm 82,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 886,9 triệu kwh; đá đen 6.000 viên; đá xây dựng 197.825m3; chè các loại 310 tấn; gạch xây dựng 17,21 triệu viên; nước máy sản xuất 1.083.000m3; xi măng 2.350 tấn.

Số xã được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 93,6%, bằng 98,9% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2019 ước đạt 1.458,7 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch năm, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 220,2 tỷ đồng, bằng 33,9% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.238,5 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 356,1 tỷ đồng; hàng may mặc 76 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 105 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 16,4 tỷ đồng; xăng dầu 200 tỷ đồng; điện tiêu dùng 70 tỷ đồng.

 Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn quý I năm 2019 ước đạt 5,831 triệu USD, bằng 36,5% kế hoạch năm, giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu đạt 5,464 triệu USD, bằng 40,8% kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị nhập khẩu đạt 0,367 triệu USD, bằng 14,1% kế hoạch năm, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 200 tấn, quả chuối lá 9.640 tấn.

Hoạt động khuyến công: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, địa phương và các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2019; khảo sát xây dựng đề án khuyến công quốc gia, địa phương và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2020.

Quý II năm 2019, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương tại Quyết định số 08/QĐ-BCT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra.

Tham mưu UBND tỉnh: Phê duyệt phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện Nậm Cấu 2 thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè. Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu thay thế Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; báo cáo kết quả rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách của tỉnh có liên quan đến cạnh tranh.

Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu dự án thủy điện Nậm Na 1, thuộc xã Ma Ly Pho và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ; Hua Chăng, thuộc xã Trung Đồng và thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên; Nậm Cấu 2, thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè.

Phối hợp với trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện các đề án khuyến công Quốc gia, khuyến công địa phương năm 2019; tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019 tại tỉnh Hải Phòng; tổ chức tuyên truyền vận động các hộ tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng đề án khuyến công quốc gia, địa phương và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát các quy định về thủ tục hành chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, UBND các huyện, thành phố.

 

Nguồn:Đặng Thủy