Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật


2019-05-04 - Căn cứ Quyết định số 30⁄2018⁄QĐ-UBND ngày 31⁄8⁄2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

 

Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị cho ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/5/2019 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Công Thương rất mong nhận được các ý kiến tham gia góp ý của quý cơ quan./. 

                  Chi tiết tải về: - Dự thảo Tờ trình 

                                          - Dự thảo Quyết định

Nguồn:TT