Tình hình Công thương tháng 02 năm 2019


2019-03-11 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 02 ước đạt 200,8 tỷ đồng, giảm 45,4% so với tháng 01⁄2019, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Đá xây dựng 61.229 m3; điện phát ra 186,499 triệu Kwh; nước máy sản xuất 360.000m3; đá đen 1.000 viên; gạch xây dựng 4.837.000 viên; xi măng 810 tấn.

Số xã có điện lưới Quốc gia đạt: 108/108 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia 90.406/96.234 hộ, đạt 93,9%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2019 ước đạt 435,96 tỷ đồng, giảm 5% so với tháng 01/2019, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 114,53 tỷ đồng; hàng may mặc 24,43 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 32,24 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,32 tỷ đồng; xăng dầu 71,18 tỷ đồng; năng lượng (điện) 25 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 02/2019 ước đạt 2,2 triệu USD, giảm 10,5% so với tháng 01/2019, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn:Nguyễn Liên