Tình hình Công thương tháng 01 năm 2019


2019-02-16 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 01 ước đạt 336,5 tỷ đồng, giảm 21,7% so với tháng 12⁄2018, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Đá xây dựng 64.716 m3; điện phát ra 281,912 triệu Kwh; nước máy sản xuất 367.000m3; đá đen 2.000 viên; gạch xây dựng 5.997.000 viên; xi măng 922 tấn.

Số xã có điện lưới Quốc gia đạt: 108/108 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia 90.406/96.234 hộ, đạt 93,9%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2019 ước đạt 480,56 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng 12/2018, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 121 tỷ đồng; hàng may mặc 25,6 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 33,7 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,5 tỷ đồng; xăng dầu 72 tỷ đồng; năng lượng (điện) 13 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 01/2019 ước đạt 0,938 triệu USD, giảm 62% so với tháng 12/2018, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn:Nguyễn Liên