Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ V năm 2018 tại tỉnh Nghệ An.


2018-08-03 - Ngày 02⁄8⁄2018, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018. Đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

             Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương; lãnh đạo UBND và Sở Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

            Theo báo cáo kết quả hoạt động của ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành, Trung ương, Thành ủy/Tỉnh ủy, HĐND, UBND 28 tỉnh, thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp trong khu vực, kinh tế khu vực phí Bắc đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 (giá so sánh năm 2010) toàn khu vực đạt 3.397,5 nghìn tỷ đồng tăng 20,3% so với năm 2016; 6 tháng đầu năm ước đạt 1.772,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt 47,93% so với kế hoạch.

            Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 của toàn khu vực đạt 1.436,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2016; 6 tháng đầu năm ước đạt 709,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 105,2 tỷ USD, tăng 23,6 % so với năm 2016 chiếm 49,2%/ tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; kim ngạch nhập khẩu đạt 112,9 tỷ USD, tăng 27,7% so với năm 2016, chiếm 53,48%/ tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Công tác quản lý thị trường được chủ động triển khai quyết liệt đã góp phần tích cực hạn chế nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, ổn định thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh, bảo về quyền lợi người tiêu dùng.

           Tuy nhiên, hoạt động công thương của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc vẫn còn một số hạn chế như: chuyển dịch cơ cấu công nghiệp mặc dù đúng hướng nhưng còn chậm, chưa bền vững; tiến độ đầu tư vào các cụm công nghiệp của một số tỉnh, thành phố  còn chậm, thu hút đầu tư mới còn khó khăn; cung cầu hàng hóa tuy được bảo đảm nhưng thiếu tính bền vững...

            Để phấn đấu tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành Công Thương góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành trong khu vực, Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc phấn đấu 6 tháng cuối năm 2018 thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) phấn đấu đạt 2.103 nghìn tỷ đồng, để cả năm 2018 đạt 3.876 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 881 nghìn tỷ đồng, để cả nă đạt 1.591 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2017; Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 60 tỷ USD, để cả năm đạt 119 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2017; Kim ngạch nhập khẩu phấn đấu đạt 57 tỷ USD, để cả năm đạt 110 tỷ USD, giảm 2,8% so với năm 2017.

            Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao những kết quả của ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đạt được trong năm 2017 và 6 tháng năm 2018. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành phố cần triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Tiếp tục kêu gọi đầu tư công nghiệp theo chiều sâu, các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ; tăng cường thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng giữa ngành Công Thương các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung liên kết cung ứng hàng hóa, góp phần cân đối cung - cầu trong khu vực…

            Tại Hội nghị, Sở Công Thương Nghệ An đã chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ VI năm 2019 cho Sở Công Thương tỉnh Hải Phòng.

Nguồn:T.Thu