Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV


2018-04-26 - Ngày 13⁄4⁄2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tại Quyết định số 1247⁄QĐ-BCT

 

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch

- Thuyết minh Quy hoạch

- Phụ lục Quy hoạch

Bản đồ địa lý lưới điện 220, 110kV toàn tỉnh

Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220, 110kV toàn tỉnh

- Sơ đồ nguyên lý các xuất tuyến trung áp liên kết sau các trạm 110kV toàn tỉnh

Nguồn:Phòng QLNL