Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021


2021-01-27 - Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là điều ước quốc tế với sứ mệnh "bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới" với sự tham gia của 171 quốc gia. Năm 1989 Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, đặc biệt đã xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

Ngày Đất ngập nước thế giới 02 tháng 02 năm 2021 được Ban Thư ký Công ước Ramsar phát động với chủ đề "Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống" - "Inseparable - Water, Wetlands and Life" nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước và sự sống con người.

Thực hiện Công văn số 345/BCT-ATMT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021. Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hiệu quả hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021; ngày 22/01/2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 138/SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học. Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của người lao động.

(Tài liệu tuyên truyền về ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar, địa chỉ http://www.worldwetlandsday.org.)

2. Treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường về chủ đề, thông điệp hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

3. Kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

4. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của đơn vị, địa phương.

Nguồn:Phòng QLTM