Tăng cường công tác quản lý hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp


2020-08-25 - Thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp. Để đảm bảo an toàn trong tồn trữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp, ngày 24⁄8⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1425⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động hóa chất nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, xây dựng và thực hiện Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (đối với các đơn vị có kho vật liệu nổ công nghiệp) nhằm đảm bảo tốt nhất khả năng phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra.

2. Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp kho chứa vật liệu nổ công nghiệp đảm bảo các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

3. Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, vật liệu nổ công nghiệp.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp