Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020.


2020-05-27 - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 từ ngày 01⁄6⁄2020 đến ngày 08⁄6⁄2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, mục đích là đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 26⁄NQ-CP ngày 05⁄3⁄2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ⁄TW ngày 22⁄10⁄2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngày Đại dương Thế giới 08/6 do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Thực hiện Công văn số 685/VPUBND-KTN ngày 15/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ tình hình thực tế và chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020, Ngày 21/5/2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 753/SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức một số nội dung phù hợp hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020, cụ thể như sau:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc, các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020 thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, tập huấn,… theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

3. Xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến đến cán bộ, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo.

4. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần"; thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày như giảm thiểu xả thải, tăng cường tái sử dụng các vật dụng để thay thế cho các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sản phẩm nhựa khó phân hủy,…

 (Thông tin, tài liệu truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020 đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ http://vasi.gov.vn; Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn.)

Khẩu hiệu tuyên truyền biển và hải đảo Việt Nam xem tại đây

 

Nguồn:Phòng QLCN