Tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


2019-02-26 - Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20⁄6⁄2017.

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Căn cứ thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Sở Công Thương chủ trì, xây dựng dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để hoàn thiện dự thảo Quy chế trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế.

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 06/3/2019 theo đường công văn (bản điện tử gửi qua email: qlcnlaichau@gmail.com) để tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định./.

       Chi tiết tải về tại đây:  - Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý VLNCN

                                                 - Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý VLNCN

                                                 - Dự thảo Quy chế quản lý VLNCN

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp