Lai Châu: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy.


2022-10-26 - Sáng ngày 26⁄10⁄2022, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh và trực tuyến tới điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và quán triệt một số nội dung quan trọng tại Hội nghị.

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo phòng chuyên môn các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh; Chính ủy, Chủ nhiệm chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn thành phố…

Dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương tỉnh Lai Châu có toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương.

Tại Hội nghị, đại biểu được học tập, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương

Thông qua việc học tập, quán triệt để giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra trong các văn bản để vận dụng, triển khai thực hiện đúng, sáng tạo, đạt kết quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn:Trần Thu