Kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2015 của Sở Công thương Lai Châu


2015-05-25 - Ngày 25⁄5⁄2015, Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 312⁄KH-SCT hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2015 của Sở Công thương Lai Châu

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu