Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công thương kế hoạch 5 năm 2011-2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020


2014-08-01 - Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình trọng điểm quốc gia để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua việc đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, thương mại đã được quan tâm đầu tư như: Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và các công trình thủy điện vừa và nhỏ cùng với hệ thống chợ, trung tâm thương mại và siêu thị đang được đầu tư là những điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ ngày càng tăng.

          Dự kiến đến năm 2015 các chỉ tiêu chủ yếu về công nghiệp, thương mại đạt được như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 đạt 617,7 tỷ đồng tăng 3,5 lần so với năm 2010. Số xã, phường, thị trấn được sử dụng điện lưới Quốc gia ước đạt 108/108 xã; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 90%, trong đó: tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 80% và tỷ lệ số hộ được sử dụng điện từ nguồn khác như: thủy điện mini, năng lượng mặt trời, diesel...chiếm tỷ lệ 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.180 tỷ đồng tăng 2,8 lần so với năm 2010. Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 12 triệu USD.

          Ước thực hiện giai đoạn 2011-2015 các chỉ tiêu chủ yếu về công nghiệp, thương mại so với kế hoạch như sau: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) đạt 2.214,5 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2015, số xã được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 108/108 xã, tăng 27 xã so với năm 2010, đạt 100% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 16.107 tỷ đồng, đạt 124,3% kế hoạch giai đoạn 2011-2015. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 65,7 triệu USD, đạt 44,6% kế hoạch.

          Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 tuy có bước phát triển khá, nhưng chưa vững chắc (giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2011-2015 đều đạt chưa được 50% so với kế hoạch); tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương.

          Nguyên nhân của hạn chế trên là do: Cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ những năm qua mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực công thương nói riêng, do nội lực của tỉnh còn hạn chế; Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh nằm xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hệ thống quốc lộ qua địa bàn tỉnh đang được cải tạo, nâng cấp, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu đang trong quá trình hoàn thiện, nên hạn chế việc thu hút đầu tư, mặt khác hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu của tỉnh phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu của Trung Quốc, đã ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu của tỉnh tăng, giảm không ổn định và có xu hướng giảm dần; Các doanh nghiệp trong tỉnh hầu hết đều là doanh nghiệp nhỏ, năng lực còn yếu, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng, trình độ công nghệ, thiết bị chậm được đầu tư đổi mới, năng suất, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

          Trên cơ sở tiếp tục phát huy những mặt mạnh, có lợi thế để phát triển công nghiệp, thương mại và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trong giai đoạn 2016-2020, ngành công thương dự kiến xây dựng các mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt trên 5.872 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 40,3%/năm; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.732 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10%/năm; Giá trị hàng xuất khẩu của địa phương đạt 12,1 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 19,3%/năm.

Nguồn:Trần Mến