Kế hoạch triển khai Quyết định số 1162⁄QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025


2021-08-11 - Ngày 11⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2412⁄KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 1162⁄QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 củaThủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025

 

                         Chi tiết Kế hoạch số 2412/KH-UBND xem tại đây

                                     Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 2412/KH-UBND xem tại đây.

Nguồn:TT