Về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Hà Giang


2020-09-15 - Ngày 09⁄9⁄2020, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang ban hành văn vản số 1174⁄SCT-QLTM về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Hà Giang.

 

                                                    Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn:Trần Thu