XNK

Phổ biến, thông tin về sắp xếp dừng đỗ các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn


2021-09-15 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 1284⁄SCT-QLTM ngày 11⁄9⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn.

Để kịp thời thông tin về việc sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn kể từ 8h30’ ngày 10/9/2021 đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương phổ biến nội dung văn bản trên tới Quý cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời đề nghị Quý cơ quan phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý để biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Chi tiết Công văn số 1284/SCT-QLTM ngày 11/9/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xem tại đây.

Chi tiết Thông báo số 79/TB-BQLKKTCK ngày 10/9/2021 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu