XNK

Phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO trong tháng 4 năm 2021


2021-06-04 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 323⁄XNK-NS ngày 20⁄5⁄2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin về 110 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong tháng 4 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Để kịp thời thông tin về các quy định trên đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý để biết và chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh như sau:

- Công văn số 323/XNL-NS của Cục xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xem tại đây

- Phụ lục danh sách thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong tháng 4 năm 2021 xem tại đây

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị góp ý bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 08/6/2021 theo địa chỉ: Tầng 6 nhà E, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn để tổng hợp báo cáo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Nguồn:Phòng QLTM