Xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh


2022-05-26 - Thực hiện Công văn số 931⁄UBND-KTN ngày 25⁄3⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các chợ chưa được quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đến ngày 17/5/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1048/UBND-KT&HT của UBND huyện Nậm Nhùn đề xuất phương án giá dịch sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung tâm thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn. Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Nậm Nhùn, Sở Công Thương đã thẩm định và xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định. Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/6/2022.

- Dự thảo Tờ trình tải về tại đây.

- Dự thảo Quyết định tải về tại đây.

Sở Công Thương mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.

Nguồn:Trần Thu