Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-08-30 - Ngày 23⁄8⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1118⁄QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

         - Chi tiết Quyết định số 1118/QĐ-UBND xem tại đây

         - Chi tiết Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM