FTA

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2020-08-27 - Ngày 27⁄8⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1778⁄KH-UBND thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Kế hoạch số 1778/KH-UBND xem tại đây

Nguồn: