Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2020 (đợt 2)


2020-12-15 - Ngày 11⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1757⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2020 (đợt 2)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận đối với các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Lai Châu năm 2020 (đợt 2), với các nội dung như sau:

1. Phân hạng đối với 24 sản phẩm OCOP của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng chấm đạt từ 50 điểm trở lên: Cả 24 sản phẩm đạt hạng ba (03 sao).

2. Các sản phẩm đạt hạng sao được UBND tỉnh Lai Châu cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng tem, nhãn OCOP theo thứ hạng sao để in, dán trên bao bì sản phẩm; được khen thưởng theo quy định

3. Kết quả xếp hạng có giá trị 36 tháng, kể từ ngày 11/12/2020.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm được xếp hạng; phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; kiểm tra định kỳ, đột xuất các sản phẩm và đề xuất các biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thành phố và các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa các sản phẩm OCOP đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng cao hơn của tỉnh và của Quốc gia.

Các chủ thể có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn: