Báo cáo

2014-06-19

Thực hiện Công văn số 680⁄UBND-TH ngày 19⁄5⁄2014 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2015. Sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch ngành Công thương năm 2015 như sau: Chi tiết

Xem thêm