Chương trình công tác của Sở Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2897/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của Sở Công Thương năm 2023 2022-12-29
CTCTT09 Chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-08-31
CTCTT07_2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-06-30
CTCTT06_2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-05-27
CTCTT05_2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-04-28
CTCTT03_2021 Chương trình công tác tháng 04 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-03-26
CTCTT03_2021 Chương trình công tác tháng 03 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-02-26
CTCTT02_2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của Sở Công thương 2021-01-28
22/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2021 2021-01-06
CTCTT01_2021 Chương trình công tách tháng 01 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2020-12-28
CTCTT12 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của Sở Công thương 2020-11-30
CTCTT11/2020 Chương trình công tác tháng 11⁄2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2020-10-28
0/CTCTT10 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2020-09-28
CTCTT09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-08-27
00/CTCTT8 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 2020-08-05
CTCTT7 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-07-01
CTCTT6 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2020-05-28
05/CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 2020-04-27
CTCTT4/2020 Chương trình công tác tháng 4 2020-03-27
CTCTT3/2020 Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 2020-02-28
CTCTT02/2020 Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của Sở Công thương 2020-01-31
65/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác của Sở Công thương năm 2020 2020-01-15
CTCTT01 Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của Sở Công Thương Lai Châu 2019-12-30
CTCTT12 Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-11-27
CTCTT11/2019 Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của Sở Công Thương 2019-10-29
CTCTT10 Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-09-30
CTCTT9 Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-08-29
CTCTT8 Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-07-30
1226/QĐ-SCT Chương trình công tác năm 2019 2018-12-28