Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2020-12-12
1581/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. 2020-09-18
1201/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-26
1392/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ mười ba và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2020-07-09
749/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2020” 2020-05-25
698/SYT-NVY Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2020-05-21
06/QĐ-HĐPH Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2020-05-18
957/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020 2020-05-18
05/QĐ-HĐPH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2020-05-15
06/QĐ-HĐPH Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2020-05-15
944/UBND-VX V⁄v tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 2020-05-15
866/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-05
105/2016/QH13 Luật Dược 2020-04-06
253/STP-PBGDPL Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2020 2020-04-01
226/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2019 2020-02-24
197/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh họctập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. 2020-02-19
142/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 2020-02-12
16/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 2020-02-03
114/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 2020 2020-01-20
03/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100⁄2019⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 2020-01-16
100/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 2019-12-30
22/HĐPH-STP Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019-12-26
1967/BCĐ Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 2019-12-16
32/2019/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2019-12-05
QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2019-11-27
26/2019/TT-BCT Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 2019-11-14
139/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2019-11-09
2505/UBND-VX Về việc triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu bia 2019-11-01
2210/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020" 2019-10-03
1134/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý 4 năm 2019 của Sở Công Thương Lai Châu 2019-10-03
1124/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương đến năm 2021 2019-10-01
1120/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020” của Sở Công Thương 2019-09-30
719/QĐ-UBND Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-12
863/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2019 2019-08-12
1562/KH-UBND Kế hoạch về triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-02
1486/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội 2019-07-29
1466/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-26
44/2019/QH14 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019-06-14
972/KH-UBND Kế hoạch thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021 2019-06-05
64/KH-BCĐ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, Phòng chống tác hại của thuốc lá và "hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31⁄5⁄2019" tỉnh Lai Châu 2019-05-14
696/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14⁄2019⁄QĐ-TTg ngày 13⁄3⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 2019-05-02
249/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Lai Châu 2019-02-28
103/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 2019-01-29
23/KH-UBND Kế hoạch về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 2019-01-07
22/KH-UBND Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 2019-01-07
37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân 2018-11-20
29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018-11-15
24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 2018-06-12
24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 2018-06-12
25/2018/QH14 Luật tố cáo 2018-06-12
403/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-30
401/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-30
389/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 2018-03-29
10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017-06-20
1304/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quy định về xấy dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2017-01-23
2534/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2016-12-28
2534/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2016-12-28
00 Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2016-09-12
104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin 2016-04-06
34/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 2014-06-24
56/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam 2014-06-24
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 2014-06-23
HP Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013-11-28
28/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-04-04
14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012-02-06
55/2010/QH12 Luật an toàn thực phẩm 2011-07-01
40/2009/QH12 Luật khám, chữa bệnh năm 2009 2011-01-01
23/2008/QH12 Luật giao thông đường bộ 2008-01-13
03/2007/QH12 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007-11-21