Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
14/CT-UBND Chỉ thị: Về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 74⁄2022⁄QH15 ngày 15⁄11⁄2022 của Quốc Hội. 2022-12-27
3513/KH-UBND Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh 2022-09-22
3351/KH-UBND Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-09-12
4075/CAT-ANCTNB Phổ biến video tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước 2022-09-11
48/2022/TT-BTC Thông tư số 48⁄2022⁄TT-BTC ngày 03⁄8⁄2022 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 2022-08-08
332-CV/BCSĐ V⁄v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị lôi kéo, lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia lao động 2022-07-26
06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng số 06⁄2022⁄QH15 ngày 15⁄6⁄2022. 2022-06-15
1079/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25⁄10⁄2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 2022-05-27
18/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-05-16
47/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2022-04-10
31/2021/NĐ-CP Nghị định số 31⁄2021⁄NĐ-CP ngày 26⁄3⁄2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2022-03-26
07/2022/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 2022-03-23
09-NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2022-02-25
16/2020/NĐ-CP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 2022-02-23
18/2022/NĐ-CP Nghị định về nghi lễ đối ngoại 2022-02-18
385/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-02-11
271/KH-SCT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2022 2022-02-10
17/2022/NĐ-CP Nghị định số 17⁄2022⁄NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 2022-01-31
196/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 2022-01-25
53/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 2022-01-18
171/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 2022-01-17
03/2022/QH15 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2022-01-11
2280/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-12-09
33/CT-TTg Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường và đổi với công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 2021-11-26
1667/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2021 của Sở Công Thương 2021-09-23
1666/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2021 của Sở Công Thương 2021-09-23
45/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh 2021-08-10
1763/UBND-VX Tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 2021-06-21
96/CV-UBBC V⁄v triển khai, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 2021-05-15
38-CV/BSĐ Về việc quán triệt các nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2021-05-12
1094/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021 2021-04-26
35/2021/NĐ-CP Nghị định số 35⁄2021⁄NĐ-CP ngày 29⁄3⁄2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 2021-03-29
29/2021/NĐ-CP Nghị định số 29⁄2021⁄NĐ-CP ngày 26⁄3⁄2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư 2021-03-26
0/CĐS Phổ biến, tuyên truyền Tài liệu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-03-19
01/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 2021-03-11
140/KH-SCT Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021 thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-01-22
64/KH-SCT Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 2021-01-12
65/KH-SCT Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 2021-01-12
01/NQ-CP Nghị quyết số 01⁄NQ-CP của Chính phủ: Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021-01-01
02/NQ-CP Nghị quyết 02⁄NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 2021-01-01
151/2020/NĐ-CP Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 2020-12-30
135/2020/NĐ-CP Nghị định số 135⁄2020⁄NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuổi nghỉ hưu 2020-12-18
19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2020-12-12
143/2020/NĐ-CP Nghị định số 143⁄2020⁄NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2014⁄NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113⁄2018⁄NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2014⁄NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 2020-12-10
06/2020/TT-BNV Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2020-12-02
137/2020/NĐ-CP Về quản lý, sử dụng pháo 2020-11-27
136/2020/NĐ-CP Nghị định số 136⁄2020⁄NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 2020-11-24
1930/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện kết luận số 80-KL⁄TW, ngày 20⁄6⁄2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT⁄TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 2020-11-13
2448/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL⁄TW, ngày 20⁄6⁄2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT⁄TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 2020-10-30
1000/STP-PBGDPL V⁄v tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 2020-10-29
126/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế 2020-10-19
1581/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. 2020-09-18
1992/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-09-16
1960/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-09-14
1369/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại 2020-09-03
1201/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-26
99/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 2020-08-26
1392/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ mười ba và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2020-07-09
64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020-06-18
61/2020/QH14 Luật Đầu tư 2020-06-17
59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp 2020-06-17
749/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2020” 2020-05-25
698/SYT-NVY Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2020-05-21
06/QĐ-HĐPH Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2020-05-18
957/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020 2020-05-18
05/QĐ-HĐPH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2020-05-15
06/QĐ-HĐPH Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2020-05-15
944/UBND-VX V⁄v tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 2020-05-15
866/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-05
105/2016/QH13 Luật Dược 2020-04-06
253/STP-PBGDPL Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2020 2020-04-01
226/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2019 2020-02-24
197/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh họctập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. 2020-02-19
142/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 2020-02-12
16/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 2020-02-03
114/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 2020 2020-01-20
03/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100⁄2019⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 2020-01-16
100/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 2019-12-30
22/HĐPH-STP Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019-12-26
1967/BCĐ Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 2019-12-16
32/2019/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2019-12-05
QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2019-11-27
26/2019/TT-BCT Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 2019-11-14
139/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2019-11-09
2505/UBND-VX Về việc triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu bia 2019-11-01
2210/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020" 2019-10-03
1134/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý 4 năm 2019 của Sở Công Thương Lai Châu 2019-10-03
1124/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương đến năm 2021 2019-10-01
1120/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020” của Sở Công Thương 2019-09-30
719/QĐ-UBND Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-12
863/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2019 2019-08-12
1562/KH-UBND Kế hoạch về triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-02
1486/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội 2019-07-29
1466/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-26
44/2019/QH14 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019-06-14
39/2019/QH14 Luật đầu tư công 2019-06-13
972/KH-UBND Kế hoạch thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021 2019-06-05
64/KH-BCĐ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, Phòng chống tác hại của thuốc lá và "hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31⁄5⁄2019" tỉnh Lai Châu 2019-05-14
696/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14⁄2019⁄QĐ-TTg ngày 13⁄3⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 2019-05-02
249/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Lai Châu 2019-02-28
103/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 2019-01-29
23/KH-UBND Kế hoạch về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 2019-01-07
22/KH-UBND Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 2019-01-07
37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân 2018-11-20
29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018-11-15
24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 2018-06-12
24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 2018-06-12
25/2018/QH14 Luật tố cáo 2018-06-12
403/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-30
401/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-30
389/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 2018-03-29
13/2018/NĐ-CP Nghị định số 13⁄2018⁄NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 2018-01-23
10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017-06-20
1304/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quy định về xấy dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2017-01-23
2534/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2016-12-28
2534/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2016-12-28
00 Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2016-09-12
104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin 2016-04-06
28/2004/QH11 Luật điện lực 2014-12-03
34/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 2014-06-24
56/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam 2014-06-24
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 2014-06-23
HP Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013-11-28
43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013-11-26
28/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-04-04
24/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC 2012-11-20
14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012-02-06
55/2010/QH12 Luật an toàn thực phẩm 2011-07-01
40/2009/QH12 Luật khám, chữa bệnh năm 2009 2011-01-01
23/2008/QH12 Luật giao thông đường bộ 2008-01-13
03/2007/QH12 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007-11-21