Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
1134/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý 4 năm 2019 của Sở Công Thương Lai Châu 2019-10-03
2210/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020" 2019-10-03
1124/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương đến năm 2021 2019-10-01
1120/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020” của Sở Công Thương 2019-09-30
719/QĐ-UBND Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-12
863/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2019 2019-08-12
1562/KH-UBND Kế hoạch về triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-02
1486/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội 2019-07-29
1466/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-26
972/KH-UBND Kế hoạch thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021 2019-06-05
64/KH-BCĐ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, Phòng chống tác hại của thuốc lá và "hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31⁄5⁄2019" tỉnh Lai Châu 2019-05-14
696/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14⁄2019⁄QĐ-TTg ngày 13⁄3⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 2019-05-02
249/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Lai Châu 2019-02-28
103/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 2019-01-29
23/KH-UBND Kế hoạch về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 2019-01-07
22/KH-UBND Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 2019-01-07
37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân 2018-11-20
29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018-11-15
24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 2018-06-12
24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 2018-06-12
25/2018/QH14 Luật tố cáo 2018-06-12
403/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-30
401/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-30
389/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 2018-03-29
10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017-06-20
1304/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quy định về xấy dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2017-01-23
HP Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013-11-28
28/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-04-04
14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012-02-06