Văn bản về phòng, chống tham nhũng

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
153/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 2020-02-24
1119/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019” của Sở Công Thương 2019-09-30
1118/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Sở Công Thương 2019-09-30
59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2019-09-26
1938/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 2019-09-06
1936/UBND-NC Về việc thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) 2019-09-05
976/KH-SCT Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 2019-09-03
1390/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ 2019-07-18
252/KH-SCT Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2019 2019-03-25
306/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 2019-03-11
141/KH-UBND Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 2019-01-23
36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 2018-11-20
44/2013/QH13 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013-11-26