Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2383a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2022-11-10
35/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-10-26
3705/KH-UBND Kế hoạch Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-10-14
3742/UBND-TH V⁄v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới 2022-10-06
3703/KH-UBND Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-10-04
3682/UBND-TH Triển khai thực hiện các đề xuất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số 2022-10-03
5163/CAT-PC06 Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng CCCD gắn chíp, bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD 2022-09-30
1971/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22⁄11.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" 2022-09-29
3513/KH-UBND Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-09-22
3478/UBND-KSTT V⁄v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính 2022-09-20
3450/KH-UBND Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lai Châu năm 2023 2022-09-19
3456/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964⁄QĐ-TTg ngày 10⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 2022-09-19
3389/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-09-19
3456/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964⁄QĐ-TTg ngày 10⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 2022-09-19
1198/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu 2022-09-15
1604/STTTT-BCVTCNTT V⁄v phổ biến triển khai Thông tư số 12⁄2022⁄TT-BTTTT ngày 12⁄8⁄2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022-09-14
3345/UBND-TH V⁄v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-09-13
1167/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 2022-09-06
392-CV/BCSĐ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 2022-08-31
07/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02⁄9⁄2022 2022-08-25
2993/UBND-TH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102⁄NQ-CP ngày 09⁄8⁄2022 của Chính phủ 2022-08-20
28/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Lai Châu. 2022-08-19
3008/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" 2022-08-18
372-CV/ĐUK Quán triệt, triển khai Quy định số 70-QĐ⁄TW của bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT⁄TW của Ban Bí thư 2022-08-15
48/2022/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 2022-08-05
983/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2022-08-04
70/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công năm 2022 2022-07-24
737/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 2022-06-28
2195/UBND-VX Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 42⁄2022⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 2022-06-27
830/QĐ-TTg Quyết định số 830⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" 2022-06-01
46/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022. 2022-05-20
1447/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Công điện số 398⁄CĐ-TTg ngày 02⁄5⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ 2022-05-05
311/CV/ĐUK Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 2022-04-20
1185/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23⁄NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền 2022-04-14
1136/KH-UBND Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 2022-04-12
1150/UBND-KTN V⁄v tăng cường công tác quản lý và điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu 2022-04-12
504/UBND-VX V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20⁄3⁄2022 2022-03-24
03/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 2022-03-15
558/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 2022-03-10
241/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 227⁄QĐ-UBND ngày 15⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-03-04
266/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Sơn La 2022-03-02
265/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Lai Châu 2022-03-02
277/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thuỷ điện Nậm Cấu thượng 2022-03-02
579/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2238⁄QĐ-TTg ngày 30⁄12⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 2022-03-01
270/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Luồng. 2022-02-28
478/UBND-KTN V⁄v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu 2022-02-22
486/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-02-22
457/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-02-18
453/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-02-18
457/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-02-18
593/BCT-TTTN V⁄v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu 2022-02-10
53/UBND-VX Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-01-07
06/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 2022-01-06
2061/STTTT-BCVTCNTT Về việc đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt và tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 2021-12-31
3082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Công Thương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" 2021-12-31
699-CV/TU Công văn Tổ chức tết Nhâm Dần năm 2022 2021-12-22
3920/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2021 (đợt 2) 2021-11-23
3896/UBND-KTN V⁄v triển khai nhiệm vụ thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 2021-11-22
1541/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030 2021-11-21
3860/UBND-TH V⁄v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2021-2022 2021-11-19
294-CV/BTGTU Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 44-KH⁄TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL⁄TƯ 2021-11-19
48-KH/TU Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2021-11-19
294-CV/BTGTU Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 44-KH⁄TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL⁄TƯ 2021-11-19
3835/UBND-KTN V⁄v tăng cường công tác quản lý và điều hành giá trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 2021-11-18
1520/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Xe tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2021-11-18
1045/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đợt 1 năm 2021 2021-10-15
3234/UBND-TH V⁄v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 2021-10-14
14/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2021-10-14
1327/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dựng công nghệ thông tin: Xây dựng 10 website thương mại điện tử cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” 2021-10-14
3278/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-10-13
3274/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-10-13
15/CT-UBND Chỉ thị phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 2021-10-13
118/TB-UBND Thông báo: Kết luận cửa đồng chí Trần Tiến Dũng - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 2021-10-05
1452/STTTT-BCVTCNTT Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Camera IP Hikvision 2021-09-28
3003/UBND-VX Về việc tuyên truyền, vận động ủng hộ PCD Covid-19 2021-09-24
114/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 2021-09-24
193/TB-BCT Thông báo phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2026 và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2021-09-15
2867/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105⁄NQ-CP ngày 09⁄9⁄2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 2021-09-14
2913/UBND-KTN V⁄v triển khai giải pháp bình ổn thị trường phân bón 2021-09-11
5411/BCT-ĐTĐL Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19 2021-09-06
09/CT-BCT Về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương 2021-08-17
2471/UBND-VX Cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại. 2021-08-14
2450/UBND-KTN V⁄v: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 2021-08-13
09/CT-UBND Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 2021-08-11
2411/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10⁄CT-TTg ngày 31⁄3⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 2021-08-11
2413/KH-UBND Kế hoạch triển khai Quyết định số 1157⁄QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 2021-08-11
4073/BCT-CT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 2021-07-11
4055/BCT-KH Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 2021-07-09
88/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-07-09
790/QĐ-UBND Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50⁄NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2021-07-02
87/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-07-02
1736/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34⁄NQ-CP ngày 25⁄3⁄2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 07-KH⁄TU ngày 06⁄01⁄2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 2021-06-17
1723/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-06-17
1731/UBND-TH V⁄v tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử 2021-06-17
1714/UBND-KTN V⁄v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện dịch COVID-19 2021-06-16
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp 2021-05-25
815/CV-BCĐ Hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5⁄2021”, “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31⁄5⁄2021” 2021-05-24
1312/UBND-TH V⁄v triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 2021-05-17
07/CT-BCT Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp 2021-05-12
1311/UBND-KTN V⁄v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 2021-05-11
1203/UBND-VX Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-08
1198/UBND-VX V⁄v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR 2021-05-07
1150/UBND-VX V⁄v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-04
57/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-01
57/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-01
773/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 259⁄QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 2021-03-31
1593/BCT-ATMT Về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong khai thác than 2021-03-23
30/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Công Thương ngày 16 tháng 3 năm 2021 2021-03-19
802/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-03-08
506/KH-UBND Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 2021-03-05
505/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-03-05
762/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương năm 2021 2021-03-04
1083/BCT-TTTN Hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch 2021-03-01
15-CV/BTGĐUK Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng 2021-02-22
384/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 2021-02-19
364/KH-UBND Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-02-19
873/BCT-TTTN Đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản 2021-02-18
652/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nậm Cấu và Nậm Cấu Thượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-02-18
364/KH-UBND Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-02-17
478/QĐ-BCT Quyết định dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ 2021-02-09
348/UBND-KTN V⁄v triển khai công tác điều hành giá năm 2021 2021-02-09
3/2021/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu. 2021-02-05
4/2021/QĐ-UBND Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2021-02-05
294/UBND-VX V⁄v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 2021-02-03
675/BCT-TTTN Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại chợ 2021-02-03
11-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2021-02-03
14-CV/BTGĐUK Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 2021-02-02
345/BCT-ATMT Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 2021-01-20
54/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện Thông tư số 112⁄2020⁄TT-BTC ngày 29⁄12⁄2020 của Bộ Tài chính 2021-01-07
47/2020/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67⁄2006⁄QĐ-UBND ngày 20⁄11⁄2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật 2020-12-28
1847/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 2020-12-27
05-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-12-22
37-CV/ĐUK Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số: 1722⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2020-12-22
9764/BCT-ĐTĐL Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 2020-12-18
80/TB-UBND VV nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Gửi Bộ, ngành TW, UBND các tỉnh) 2020-12-17
43/2020/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. 2020-12-16
921/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-12-15
2803/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 2020-12-02
2756/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên 2020-11-30
1685/QĐ-UBND Quyết định v⁄v thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2021 2020-11-26
3033/QĐ-BCT Quyết định về việc tổ chức "ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday năm 2020" 2020-11-23
74/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020. 2020-11-20
2671/UBND-KTN V⁄v tăng cường công tác quản lý đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh 2020-11-20
12/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, mùa khô năm 2020 -2021 2020-11-20
41/2020/QĐ-UBND Quyết định v⁄v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-11-16
1494/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng tại bản Chiềng Ban 2, xã Mường kim, Huyện Than Uyên 2020-11-15
2555/UBND-KTN V⁄v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh 2020-11-09
2545/UBND-VX V⁄v đẩy mạnh đấu tranh chống vấn nạn sách giả 2020-11-09
1593/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5, thuộc xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. 2020-11-06
1600/QĐ-UBND Quyết đinh phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điệnNậm Ban 3 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-11-06
1600/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điệnNậm Ban 3 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-11-06
2528/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2021 2020-11-05
2526/UBND-VX V⁄v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm 2020-11-05
2837/QĐ-BCT Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 2020-11-05
13/CT-UBND Về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh 2020-11-04
2428/CTrHĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134⁄NQ-CP ngày 25⁄9⁄2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL⁄TW ngày 09⁄3⁄2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 2020-10-28
2419/UBND-KTN V⁄v triển khai hình thức văn bản quản lý, điều hành giá 2020-10-28
2410/UBND-KSTT V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2020 2020-10-28
2403/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Thông báo số 367⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-10-28
2400/UBND-VX V⁄v thực hiện hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai 2020-10-27
05-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-23
1545/STTTT-BCVTCNTT V⁄v nguy cơ tấn công qua lỗ hổng trong VMware vCenter 2020-10-22
26-CV/ĐUK Quán triệt tuyên truyền tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-10-14
03/KH-ĐUK Kế hoạch khảo sát, nắm tình hình việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-08
05-CV/BTGĐUK Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-06
04-CV/BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 2020-09-24
1368/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2021 2020-09-23
2055/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Thông báo số 337⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-09-23
2044/UBND-VX V⁄v tiển khai thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung theo nội dung Công văn số 7713⁄VPCP-KTTH 2020-09-22
1334/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Suối Ngang 2020-09-22
01-NQ/ThU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Lai Châu về phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu 2020-09-22
1357/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Kha Ứ 2. 2020-09-21
2012/UBND-TH V⁄v triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2020-09-18
1990/UBND-KTN Triển khai các Văn bản liên quan ngành Công Thương 2020-09-16
2025/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-09-08
1888/UBND-KTN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35⁄CT-TTg ngày 01⁄9⁄2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 2020-09-08
1878/UBND-VX V⁄v tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2020 2020-09-07
1880/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 2020-09-07
1883/UBND-TH V⁄v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 2020-09-07
1237/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2020-09-04
1236/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2020-09-03
1235/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Nghẹ 1A 2020-09-03
1238/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 2020-09-03
1817/UBND-KTN V⁄v bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV 2020-08-31
56/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo Covid-19 2020-08-28
1704/UBND-KTN V⁄v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 98⁄NQ-CP ngày 03⁄10⁄2017 của Chính phủ 2020-08-28
1778/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-27
54/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu với UBND các huyện, thành phố 2020-08-25
1152/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Củm 6 2020-08-24
1153/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2020-08-24
1154/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Hố Mít 2020-08-24
1158/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Van Hồ tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1730/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1729/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-08-24
1098/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 889⁄QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-11
1618/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Chỉ thị số 29⁄CT-TTg ngày 23⁄7⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ 2020-08-10
01-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-08-10
16/CĐ-UBND Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19 2020-08-10
1605/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 283⁄TB-VPCP ngày 08⁄8⁄2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-08
1605/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 283⁄TB-VPCP ngày 08⁄8⁄2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-08