Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
1470/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục các nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022 2022-11-14
175-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ⁄TW, ngày 16⁄6⁄2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 2022-11-08
174-KH/ĐU Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 2022-11-01
1015/QĐ-TTg Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ 2022-08-30
148/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2022-08-14
946/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 2022-08-10
1483/HDLN/SCT-CAT Hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu 2022-07-12
18/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2022-05-16
07/2022/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 2022-03-23
460/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022 2022-03-07
130-KH/BCĐ Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 2022-03-03
421/TB-BCĐ ISO Thông báo đánh giá rủi ro và kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội năm 2022 Sở Công Thương 2022-03-01
05/2022/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 2022-02-18
320/KH-SCT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 2022-02-17
03/2022/TT-BCT Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch. 2022-01-28
184/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-01-18
124/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 2022-01-18
01/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47⁄2014⁄TT-BCT ngày 05⁄12⁄2014 của Bộ CÔng Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 2022-01-18
264/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương 2022-01-09
119-KH/ĐU Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Công Thương sau kiểm điểm năm 2021 2022-01-04
471/BC-UBND Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2022-01-04
117-KH/ĐUK Kế hoạch Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện KL 01-KL⁄TW giai đoạn 2021-2025 2021-12-27
118-KH/ĐU Kế hoạch Đảng ủy Sở công Thương thực hiện Kết luận 01-KL⁄TW năm 2022 2021-12-27
116-CTr/UBKTĐK Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở Công Thương năm 2022 2021-12-24
4341/KH-UBND Triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-12-23
4345/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2022 2021-12-23
114-CTr/ĐU Chương trình Công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương năm 2022 2021-12-23
2363/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương 2021-12-15
23/2021/TT-BCT Thông tư quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý 2021-12-15
1538/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-11-22
18/2021/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40⁄2019⁄TT-BCT ngày 10⁄12⁄2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương 2021-11-19
17/2021/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38⁄2014⁄TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 2021-11-15
3663/UBND-KSTT V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021 2021-11-09
3659/KH-UBND Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 2021-11-09
1971/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2030 2021-11-02
95/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83⁄2021⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu 2021-11-01
14/2021/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại 2021-10-29
1387/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-10-20
1450/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT 2021-09-28
85/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 2021-09-25
2943/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 2021-09-20
12/CT-UBND Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-09-16
2791/UBND-KSTT V⁄v đẩy mạnh và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021-09-08
2698/UBND-KSTT V⁄v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu tại các Nghị quyết của Chính phủ; công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 2021-08-31
2524/KH-UBND Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-08-18
06/2021/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16⁄2014⁄TT-BCT ngày 29⁄5⁄2014 ngày 29⁄5⁄2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 2021-08-06
05/2021/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 2021-08-05
237/BC-UBND Báo cáo phân tích Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của tỉnh Lai Châu; mục tiêu, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX năm 2021 2021-07-23
453/KH-VPUBND Kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2021-07-16
847/QĐ-UBND Quyết định công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban QL KKT Cửa Khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2021-07-16
1136/KH-SCT Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo 2021-07-05
447/KH-TTr Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-06-30
611/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-06-28
602/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2021-06-25
751/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu 2021-06-24
1073/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ⁄TU, ngày 15⁄3⁄2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-06-24
1068/TB-SCT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2021-06-23
22/2021/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 07⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 27⁄5⁄2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2021-06-22
1764/UBND-VX Công văn quán triệt đẩy mạnh sử dụng chữ ký số để phát hành, gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 2021-06-21
1705/UBND-KSTT V⁄v khuyến nghị thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-06-16
1717/KH-UBND Kế hoạch: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI ) tỉnh lai Châu năm 2021. 2021-06-16
701/QĐ-UBND Tờ trình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chín lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-06-14
688/QĐ-UBND Quyết định: Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030" 2021-06-11
03/2021/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 2021-06-11
2232/CAT-PC06 Vv sao gửi TB kết luận của Phó thủ tướng tại HN tổng kết ĐA tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư gđ 2013 -2020 2021-06-03
1511/UBND-KTN V⁄v tiếp tục triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công 2021-06-03
633/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 2021-06-03
919/QĐ-SCT Quyết định ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-06-02
609/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 2021-05-28
605/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý, sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2021-05-27
583/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lai Châu 2021-05-24
1379/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-05-21
1341/UBND-KSTT V⁄v tăng cường thực hiện công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 2021-05-19
1036/UBND-KSTT Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 2021-04-22
09/TTPVHCC-HCTH Đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại TTPVHCC 2021-04-12
900/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-04-09
899/KH-UBND Triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia 2021-04-09
210/QĐ-SNV Quyết định phê duyệt kết quả và Báo cáo điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-04-09
885/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật và cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 2021-04-08
885/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật và cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 2021-04-08
28/2021/NĐ-CP Nghị định số 28⁄2021⁄NĐ-CP ngày 26⁄3⁄2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2021-03-26
06⁄TB-HC Thông báo về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia 2021-03-15
539/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-03-09
311/KH-SCT Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 2021-03-08
195/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-03-08
52-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2021-02-19
312/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-02-05
282/KH-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 tỉnh Lai Châu 2021-02-02
48/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2021-01-19
01/NQ-CP Nghị quyết số 01⁄NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021-01-01
02/NQ-CP Nghị quyết 02⁄NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 2021-01-01
1878/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 2020-12-31
1894/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt và Công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-12-31
46/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu 2020-12-25
2919/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021 2020-12-15
39-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-12-15
3646A/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2020-12-10
44/2020/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 19⁄9⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2020-12-03
2056/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” của Sở Công Thương 2020-12-01
36/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ 2020-11-30
34/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên 2020-11-30
32/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 2020-11-30
33/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên 2020-11-30
41/2020/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản 2020-11-30
31/2020/TT-BCT Thoog tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ để sản xuất VLNCN 2020-11-30
1657/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-11-19
72/TB-UBND Thông báo kết luận của ĐC Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với TTPVHCC 2020-11-12
01-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020-11-12
72/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2020-11-12
1589/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-11-05
39/2020/QĐ-UBND Quyết định: Sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 20⁄6⁄2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 2020-10-30
2451/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025 2020-10-30
2451/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025 2020-10-30
2410/UBND-KSTT V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2020 2020-10-28
1634/KH-SCT Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 2020-10-24
01/2020/TT-VPCP Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ 2020-10-21
1509/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu - phiên bản 2.0 2020-10-19
99/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 2020-10-11
18-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-08
2214/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số năm 2021 tỉnh Lai Châu 2020-10-08
1408/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-10-02
15-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 2020-09-25
1253/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-09-07
1252/QĐ-UBND Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực hộ tịch, lưu thông hàng hóa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 2020-09-07
1194/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 2020-08-26
96/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 2020-08-24
1137/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-08-19
547/KH-TTr Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lai Châu (PCI) năm 2020 2020-08-04
1043/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-07-31
1505/UBND-KTN V⁄v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh 2020-07-28
926/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-07-21
1116/KH-SCT Kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Công thương năm 2020 2020-07-17
12/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2020-07-16
1378/KH-UBND Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-07-08
1339/KH-UBND Kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 2020-07-03
QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2020-07-01
1267/KH-UBND Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các Chỉ số SIPAS, PAPI, PAR INDEX tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-06-24
67/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68⁄2016⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 2020-06-22
13/2020/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2020-06-18
13/2020/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2020-06-18
11/2020/TT-BCT Thông tư 11⁄2020⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2020 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. 2020-06-15
749/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2020-06-03
613/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-05-26
573/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Bụm 1 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-05-18
573/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Bụm 1 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-05-18
09/2020/TT-BCT Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu gửi khó ngoại quan 2020-05-14
68/NĐ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 2020-05-12
68/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2020-05-12
68/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 2020-05-12
888/UBND-KSTT V⁄v tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 2020-05-07
63/NQ-CP Nghị quyết phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế 2020-05-07
2794/BCT-ĐL Về việc thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 2020-04-20
13/2020/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 2020-04-06
13/2020/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 2020-04-06
411/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 2020-03-24
380/BC-SCT Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về xuất nhập khẩu hàng hóa 2020-03-19
464/KH-UBND Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 2020-03-06
30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 2020-03-05
688a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung⁄bị bãi bỏ thuộc chứng năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2020-02-28
153/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 2020-02-24
07/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-02-19
17/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2020-02-05
236-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 2020-02-03
80/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-30
221/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-30
03/2020/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến độ Xuyên Thái Bình Dương 2020-01-22
329/QĐ-BCT Quyết định về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện 2020-01-22
234-KH/BCĐ Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Sở Công Thương Lai Châu năm 2020 2020-01-20
29/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-14
02/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-09
33/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 2020-01-08
49/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2019-12-27
9608/BCT-ĐL Về việc tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo co chế giá FIT 2019-12-16
32/2019/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2019-11-21
8879/BCT-ĐL Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện 2019-11-21
28/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57⁄2018⁄TT-BCT 2019-11-15
1446/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu 2019-11-05
1447/QĐ-UBND Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lai Châu 2019-11-05
1315/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu đầu mối thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 2019-10-15
35/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-10-09
1119/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019” của Sở Công Thương 2019-09-30
1118/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Sở Công Thương 2019-09-30
59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2019-09-26
17/2019/TT-BCT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành 2019-09-19
29/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-19
1938/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 2019-09-06
1936/UBND-NC Về việc thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) 2019-09-05
976/KH-SCT Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 2019-09-03
983/BC-SCT Báo cáo một số thông tin cơ bản về khảo sát lập dự án điện gió và dự án điện mặt trời bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 2019-09-03
983/BC-SCT Báo cáo một số thông tin cơ bản về khảo sát lập dự án điện gió và dự án mặt trời bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 2019-09-03
71/2019/NĐ-CP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 2019-08-30
990/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ công tác liên nghành kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-08-22
13/CT-UBND Chỉ thị về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 2019-08-21
904/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 2019-08-20
53/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148⁄2016⁄TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2019-08-20
951/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-15
864/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ các nhà đầu tư dự án thủy điện giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất rừng tự nhiên 2019-08-05
862/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-02
205-KH/ĐUK Kế hoạch Đại hội Đàng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 2019-08-01
12/2019/TT-BCT Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2019-07-30