Mã số : 56/2014/QH13
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2014-06-24
Tệp đính kèm: