Mã số : 33-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT⁄TW, ngày 19⁄7⁄2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng"
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-08-28
Tệp đính kèm: