Mã số : 26-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TW, ngày 01⁄11⁄2016; Nghị quyết số 06-NQ⁄TW, ngày 05⁄11⁄2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 07-NQ⁄TW, ngày 18⁄11⁄2016 của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-01-03
Tệp đính kèm: