Mã số : Số 10-CTr/ĐUK
Tên văn bản: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ⁄TW, ngày 30⁄10⁄2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-01-03
Tệp đính kèm: