Mã số : Số 25-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ⁄TW, ngày 18⁄11⁄2016 của Bộ Chính trị
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2016-12-30
Tệp đính kèm: