Mã số : 227-VB/TU
Tên văn bản: Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT⁄TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX)
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2016-11-25
Tệp đính kèm: