Mã số : 01-HD/UBKTTW
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ⁄TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban kiểm tra Trung ương
Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-11-21
Tệp đính kèm: