Mã số : 02-KL/TU
Tên văn bản: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-TU, ngày 16⁄3⁄2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2016-10-03
Tệp đính kèm: