Mã số : 01-KL/TU
Tên văn bản: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ⁄TU, ngày 16⁄7⁄2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhằm đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp đến năm 2020
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2016-06-20
Tệp đính kèm: