Mã số : 06-CV/BTG ĐUK
Tên văn bản: Về việc phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 Khóa XII
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2016-09-30
Tệp đính kèm: