Mã số : 29-QĐ/TW
Tên văn bản: Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: TBT Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2016-07-25
Tệp đính kèm: