Mã số : 56-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: PBT Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-07-18
Tệp đính kèm: