Mã số : 05-CT/TW
Tên văn bản: Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2016-05-15
Tệp đính kèm: