Mã số : 36-CV/BTG
Tên văn bản: V⁄v học tập, quán triệt Kết luận số 23-KL⁄TW của Ban Bí thư (khóa XII) và báo cáo kết quả ổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luậ, quy định của Trung ương, của tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2018-05-23
Tệp đính kèm: