Mã số : 01/NQ-ĐH
Tên văn bản: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2015-10-16
Tệp đính kèm: