Mã số : 1624/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL⁄TW, ngày 26⁄12⁄2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-08-30
Tệp đính kèm: