Mã số : 02/CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Người ký: Bộ trưởng Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 2017-06-20
Tệp đính kèm: