Mã số : 1112/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết địn về việc ban hành CTHĐ của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 25⁄NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính Phủ về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... trong nội bộ
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-03-30
Tệp đính kèm: