Mã số : 33/2016/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 45⁄2014⁄QĐ-UBND ngày 29⁄12⁄2014 của UBND tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-09-14
Tệp đính kèm: