Mã số : 3681/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 64⁄NQ-CP ngày 22⁄7⁄2016 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 63⁄NQ-CP ngày 22⁄7⁄2016 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-09-12
Tệp đính kèm: