Mã số : 647/LN-SNNPTNT-SCT-SKHCN
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế Thành phố
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp & PTNT - Sở Công thương - Sở KH&CN
Người ký: Hà Văn Um - Nguyễn Sỹ Chín - Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-07-27
Tệp đính kèm: