Mã số : 2177/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2016⁄NQ-CP ngày 28⁄4⁄2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-05-30
Tệp đính kèm: